Aerial Lighting System
Underwater Lighting System
Lighting Cable
 
 
 

   
한국마린 > LIGHTING SYSTEM(공중등,수중등,안정기) > Lighting Cable   
  Lighting Cable
Fishing Lamp Cable   
Underwater Lamp Cable   
Shipboard Cable     

  LIGHTING SYSTEM(공중등,수중등,안정기)
  Lighting Cable
  Underwater Lamp Cable   

 
Model Length(m)
VCT8SQ×2P 100
VCT8SQ×2P 125
VCT8SQ×2P 250
VCT8SQ×2P 300
 
 
2Kw, 3Kw, 5Kw, 10Kw 수중등에 전기를 공급하며 수중등을 올리고 내리는 작업에 사용.